• V cenové nabídce nemáte přidány žádné položky

Ochrana osobních údajů

Podle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a podle Nařízení EP a R (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) Ochrana osobních údajů v provozovatele S účinností ode dne 25.5.2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů – dále jen „Nařízení“).

 

 

Údaje o provozovateli

 

Identifikační údaje provozovatele:

 

 

 

Název společnosti: ADRIATIK STONE a.s.

Se sídlem: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

IČ: 46 915 460

DIČ: 2023660166

IČ DPH: SK2023660166

Zapsána v: Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra

Oddíl: Se

Vložka číslo: 10462/N

Jménem které jedná: Feriz Mazreku

 

 

Jaké jsou zásady ochrany osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele ADRIATIK STONE a.s. po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování. Přístup k Vašim osobním údajům bude mít výlučně provozovatel; osoby pověřené provozovatelem, ke zpracování osobních údajů; provozovatelem určení zprostředkovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje na základě pokynů provozovatele, jménem provozovatele a v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele a subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona. Vaše osobní údaje budou zálohovány v souladu s retenčními pravidly provozovatele. V případě, že budou Vaše osobní údaje zálohovány na záložních úložištích, budou tyto údaje vymazány v souladu s jednotlivými pravidly zálohování. Údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k procházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu.

 

 

 

Jakými právy disponujete v postavení dotyčné osoby?

 

Právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají:

 

Dotyčná osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

 

účely zpracování;

kategorie dotčených osobních údajů;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů, nebo není-li to možné, kritéria pro její určení;

existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;

právo podat stížnost orgánu dozoru;

nebyly-li osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v či. 1 a 4 nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu , jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro dotyčnou osobu .

 

 

Jsou-li osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má dotyčná osoba právo být informována o přiměřených zárukách týkajících se přenosu podle článku 46 nařízení.

 

Provozovatel poskytne kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud dotyčná osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o jiný způsob. Právo získat kopii nesmí mít nepříznivé důsledky pro práva a svobody jiných.`

 

 

 

Právo na opravu osobních údajů:

 

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

 

 

 

Právo na vymazání (právo „na zapomnění“):

 

Dotyčná osoba má také právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, je-li splněn některý z těchto důvodů:

 

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;

dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle či. 1 písm. a) nebo či. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;

dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle či. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracováníie nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle ćl. 2 Nařízení;

osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá;

osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1 Nařízení.

Právo na vymazání se nepoužije, pokud je zpracování potřebné:

 

k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracovávání podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, ​​nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;

z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s či. 2 písm. h) a i), jakož i či. 3 nařízení ;

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. Pokud je pravděpodobné, že výše uvedené právo znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

 

Právo na omezení zpracování:

 

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

 

dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

dotyčná osoba vznesla námitky proti zpracování podle či. a) až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

 

 

Pokud je zpracování v souladu s výše omezeným omezením, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Dotčenou osobu, která dosáhla omezení zpracování v souladu s výše uvedeným, informuje provozovatel před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

 

 

 

Právo na přenosnost údajů:

 

Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by její provozovatel, kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty, bránil, jestliže: a) se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) nebo či. 2 písm. a) nařízení nebo na smlouvě podle či. 1 písm. b) nařízení, a b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

 

Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

 

Právo na přenositelnost údajů nesmí mít nepříznivé důsledky pro práva a svobody jiných.

 

 

 

Právo namítat proti zpracování včetně namítání proti profilování (pokud se provádí):

 

Dotčená osoba má právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně námitky proti profilování založené na uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotyčná osoba právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá vůči zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje již nesmí být pro takové účely zpracovávány.

 

 

 

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu:

 

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, má každá dotčená osoba právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s tímto nařízením. Kontrolní úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku a výsledku stížnosti, včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78. Kontrolním orgánům,jemuž dotyčná osoba v odůvodněných případech svou stížnost adresuje, se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

 

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním:

 

V případě, že právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dotčené osoby, je dotyčná osoba oprávněna kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na legalitu zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen, může dotyčná osoba uplatnit následujícími způsoby:

 

emailovou zprávou zaslanou na adresu osobneudaje@aderiatikstone.com (do předmětu uveďte text „GDPR – odvolání souhlasu“)

zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (na obálce uveďte text „GDPR – odvolání souhlasu“).

 

 

Jaký je účel a právní základ zpracování osobních údajů? Jaké jsou kategorie příjemců osobních údajů? Jaká je doba uchovávání zpracovávaných osobních údajů? Uskutečňuje provozovatel přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace? Všechny informace jsou k dispozici v tabulce. Příloha s názvem Záznam o zpracovatelských činnostech provozovatele

 

 

 

Používá provozovatel Vaše osobní údaje k automatizovanému individuálnímu rozhodování?

 

Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje k automatizovanému rozhodování a vztahu k zaměstnancům nebude provozovatel využívat profilování.

 

 

 

Jaké jsou oprávněné zájmy provozovatele?

 

Provozovatel je povinen vypracovat tzv. test proporcionality (srovnávací test) v případě, že by chtěl využít jako právní základ zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem.

 

Oprávněnými zájmy provozovatele jsou ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení:

 

Evidence klientů

Evidence dodavatelů

Evidence zaměstnanců

Síťová a informační bezpečnost

kamerový záznam zaměstnanců § 13 ods. 4 ZP

kamerový záznam

Provozovatel provedl před začátkem zpracování osobních údajů dotyčných osob tzv. . test proporcionality (srovnávací test) pro každý výše uvedený oprávněný zájem, ve kterém posoudil jeho legitimitu, nezbytnost, vhodnost, proporcionalitu, jakož i aplikaci přiměřených záruk pro ochranu práv a svobod dotčených osob.

 

 

 

Co když je zpracování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem?

 

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným/smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

 

 

 

Jakým způsobem lze podat námitku týkající se zpracování Vašich osobních údajů?

 

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu provozovatele ADRIATIK STONE a.s., Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, nebo na e-mail: osobneudaje@adriatikstone.com. Odpovědnou osobou pro řešení podnětů/žádostí souvisejících s ochranou osobních údajů je ustanovena pověřená osoba mail osobneudaje@adriatikstone.com.